Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch of whatsapp, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Orkide Beautysalon te Rotterdam en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

ARTIKEL 2: INSPANNING

 1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

ARTIKEL 3. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Orkide Beautysalon te Rotterdam persoonlijk, per whatsapp of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Orkide Beautysalon te Rotterdam de aanbetaling te vervallen. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Orkide Beautysalon te Rotterdam de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag Orkide Beautysalon te Rotterdam de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de cliënt

Orkide Beautysalon te Rotterdam moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

ARTIKEL 4: BETALING

 1. Orkide Beautysalon te Rotterdam vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en/of op de website
 2. De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bank betaling te voldoen (op dezelfde werkdag).

ARTIKEL 5: CADEAUBON

 1. Een cadeaubon uitgegeven door Orkide Beautysalon te Rotterdam is niet inwisselbaar tegen contant geld.
 2. Er zit een geldigheidslimiet van 1 jaar aan de cadeaubon.
 3. Om de cadeaubon te kunnen verzilveren dien je telefonisch of whatsapp een afspraak te maken bij Orkide Beautysalon te Rotterdam.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een online klantenbestand.
 3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Orkide Beautysalon te Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. Orkide Beautysalon te Rotterdam is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Orkide Beautysalon te Rotterdam zelf.

ARTIKEL 8: GARANTIE

De cliënt wordt op de hoogte gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten. Orkide Beautysalon te Rotterdam geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandelingen en producten.

Deze garantie vervalt indien:

 1. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 2. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 3. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 4. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
 5. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

ARTIKEL 9: KLACHTEN

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Orkide Beautysalon te Rotterdam.
 2. Orkide Beautysalon te Rotterdam moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Orkide Beautysalon te Rotterdam de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
 5. Indien Orkide Beautysalon te Rotterdam en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 6.  

ARTIKEL 10: BESCHADIGING EN DIEFSTAL

Orkide Beautysalon te Rotterdam heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Orkide Beautysalon te Rotterdam meldt diefstal altijd bij de politie.

ARTIKEL 11: BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

ARTIKEL 12: HYGIËNE

Bij Orkide Beautysalon te Rotterdam wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

ARTIKEL 13: RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen Orkide Beautysalon te Rotterdam en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Orkide Beautysalon te Rotterdam  (namelijk www.orkidebeauty.nl) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

× Chat